Aktualności

W większości przypadków wystarczy kliknąć na obrazku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Informacja dotycząca przyjmowania wpłat z tytułu wykonywanych usług

Archiwum Państwowe w Białymstoku uprzejmie informuje, iż od 1 marca 2013 r. zaprzestaje przyjmowania
wpłat gotówkowych z tytułu wykonywanych usług archiwalnych.

Płatność za usługi świadczone przez Archiwum prosimy wnosić wyłącznie na rachunek bankowy Archiwum:

NBP O/O Białystok 14 1010 1049 0012 7022 3100 0000

Dla przelewów z zagranicy:

SWIFT CODE: NBPLPLPW
IBAN: PL 14 1010 1049 0012 7022 3100 0000

Konferencja prasowa Pana Tadeusza Truskolaskiego

28 czerwca 2012 r. w siedzibie Archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4 odbyła się konferencja prasowa Pana Tadeusza Truskolaskiego – prezydenta Białegostoku.

Tematem konferencji było wydanie drukiem przez APB publikacji Białostockie ulice i ich patroni. Autorami publikacji są: Tomasz Fiedorowicz, Marek Kietliński i Jarosław Maciejczuk – pracownicy APB.

Otwarcie wystawy "Dzieje herbu Białegostoku"

24 czerwca 2012 r. w ramach Dni miasta Białegostoku w siedzibie Archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4 odbyło się otwarcie wystawy pt. Dzieje herbu Białegostoku przygotowanej przez Arkadiusza Gawrońskiego – pracownika APB. Archiwum przygotowało banerową wystawę umieszczoną przed budynkiem Archiwum, na której pokazaliśmy ewolucję herbu Białegostoku na przestrzeni dziejów.

Ukazał się drukiem Inwentarz Zespołu akt Starszego Notariusza Sądu Okręgowego
w Grodnie [1581-1882] 1883 – 1915 [1920- 1930] autorstwa Jerzego Szumskiego.

Ukazał się drukiem Inwentarz Zespołu akt Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Grodnie [1581 - 1882] 1883 - 1915 [1920 - 1930] autorstwa Jerzego Szumskiego. Do książki została dołączona płyta CD z bardzo cenną i unikalną bazą danych: Indeksem osobowym - liczącym 32871 haseł. Indeks opracowany został według zasady: jedna osoba - jedno hasło. Oprócz podstawowych danych osobowych (nazwisko, imię, ewentualnie imię ojca) hasła tego indeksu zawierają dane o statusie społecznym osoby – według zapisu w dokumentach oraz o miejscowości, w której leżała nieruchomość przechowywany w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku jest zespołem unikalnym w zasobie archiwów polskich. Stanowi on kapitalne źródło historyczne o wyjątkowym znaczeniu do badań nad historią regionu na przełomie XIX i XX w. Do publikacji został dołączony także Indeks geograficzny. Promocja publikacji odbędzie się 17.05.2012 r. w budynku Archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4. o godzinie 14. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy

W aktach Zespołu akt Starszego Notariusza Sądu Okręgowego w Grodnie [1581-1882] 1883 – 1915 [1920- 1930] można m. in. dotrzeć do akt kupna przez Artura Hasbacha działki gruntu od właścicielki majątku Dojlidy Zofii Rüdiger w 1891 r.; transakcja ta umożliwiła założenie przez Hasbacha fabryki włókienniczej. W celu rozbudowy zakładu Towarzystwo Białostockiej Manufaktury pod firmą „Eugeniusz Bekker i Spółka” nabyło w 1905 r. plac
przy ul. Prudskiej. Dużą wartość źródłową przedstawia załączona do umowy dokumentacja, m. in. spis akcjonariuszy i protokół walnego zebrania. Niektórzy przemysłowcy białostoccy nabywali majątki ziemskie. Przykładem takiej transakcji może być zakup na publicznej licytacji majątku Białostoczek w 1905 r. przez Augusta Moesa – współwłaściciela fabryki tekstylnej w Choroszczy. Są też informacje dotyczące rodziny Zachertów, znajdziemy materiały dotyczące podziału majątku Zabłudów, przeprowadzone w latach 1886-1887 przez Aleksandra Kruzenszterna, między syna Aleksandra i córki Helenę Kawelin i Zofię Rüdiger. Wśród testamentów znajdują się dwa godne uwagi dokumenty: testament generała Aleksandra von Minkwitza, właściciela majątku Michałowo Niezbudka w powiecie białostockim oraz majoratu Wiłkowyszki w guberni suwalskiej, z 1879 r. oraz Karola Augusta Moesa, syna Christiana, właściciela fabryki w Choroszczy, z 22 marca 1887 r.

Najstarszą datę – wśród załączników do umów, zatwierdzonych przez starszego notariusza – nosi dokument stanowiący potwierdzenie przez Annę Jagiellonkę w 1581 r. przywileju nadania przez królową Bonę dla miasta Bielska 30 włók w leśnictwie bielskim.

W dniu 19.06.2011 Archiwum Państwowe w Białymstoku serdecznie zaprasza
na prezentację książki Pana Bartłomieja Samarskiego
„Zaginieni 1939 – 1945 w świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku”.

Publikacja Bartłomieja Samarskiego „Zaginieni 1939 – 1945 w świetle akt Sądu Grodzkiego w Białymstoku” t. II – powiat białostocki, to druga pozycja z przygotowywanej przez Archiwum Państwowe w Białymstoku serii wydawniczej opartej na aktach sądowych. Planowany cykl w swym założeniu objąć ma wszystkie powiaty byłego woj. białostockiego, w których w latach 1945 – 1950 działały sądy grodzkie. Po premierowym tomie I, obejmującym swym zasięgiem powiat łomżyński, przyszedł czas na kolejny tym razem dotyczący miasta wojewódzkiego i terenów przyległych. Publikacja ta stanowi ukoronowanie trwającej ponad cztery lata kwerendy prowadzonej we wspomnianych powyżej aktach sądowych. Na 526 stronach autor prezentuje losy blisko 2 800 Białostoczan poszkodowanych w wyniku działań II wojny światowej. Dzięki takiemu ujęciu tematu możemy zobaczyć oczami tysięcy zwykłych obywateli kolejne etapy toczącego się w latach 1939 – 1945 dramatu. Znajdziemy tu biogramy żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. w walce z oddziałami niemieckimi, aresztowanych przez wkraczające oddziały radzieckie (w tym 90 oficerów rozstrzelanych wiosną 1940 r. w specjalnych obozach NKWD), osoby wywiezione w głąb ZSRR, czy też ofiary trwającej od czerwca 1941 r. okupacji niemieckiej (rozstrzelanych w okolicach Białegostoku, wywiezionych do obozów pracy na terenie III Rzeszy, czy choćby ponad 500 życiorysów białostockich Żydów zamordowanych w wyniku prowadzonej akcji eksterminacyjnej). Wśród wymienionych ofiar występują zarówno wojskowi, jak i cywile, kobiety i dzieci, wyżsi urzędnicy miejscy, jak również zwykli mieszkańcy Białegostoku. Treść zasadnicza podzielona została na dwie części: I – obejmującą biogramy zaginionych i zabitych w czasie ostatniej wojny światowej; II – zawierającą życiorysy zeznających w postępowaniach sądowych świadków. Całość spina, stanowiący tło historyczne, Wstęp oraz materiał ilustracyjny w postaci cyfrowych zdjęć ciekawszych materiałów znajdujących się w aktach Sądu Grodzkiego w Białymstoku.

Prezentacja książki będzie miała miejsce w Pałacyku Gościnnym o godz. 14:00
przy ul. J. Kilińskiego 6 w Białymstoku.

Archiwum Państwowe w Białymstoku zaprasza na wystawę multimedialną dotyczącą wydarzeń związanych z działalnością Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego.

Na wystawie internetowej prezentujemy ponad 200 dokumentów obrazujących tamte wydarzenia. Znajdują się one w zespołach archiwalnych Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na mikrofilmach zespołu Polskiego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego. Archiwalia uzupełnił tekst zaczerpnięty z publikacji Białystok Ilustrowany, zeszyt pamiątkowy zredagowany przez Antoniego Lubkiewicza w 1921 r.

Wystawa

W dniu 18 czerwca 2010 r. o godz. 10.00 zapraszamy na otwarcie wystawy
pt. Jan Glinka - pierwszy historyk Białegostoku.

Jan Glinka (1890 - 1963) był jednym z najwybitniejszych badaczy dziejów miasta i regionu białostockiego. W ciągu ponad trzydziestoletniej pracy badawczej pozostawił po sobie ponad 500 tek
z różnorodnym materiałem źródłowym, pośród którego można odnaleźć, m.in. odpisy z dokumentów zniszczonych podczas ostatniej wojny, unikalne zdjęcia, materiały ikonograficzne oraz relacje ustne. Gromadzona przez lata dokumentacja miała mu posłużyć do napisania wielkiej monografii Białegostoku
i do dzisiaj jest szeroko wykorzystywana w badaniach naukowych.

W 120-tą rocznicę urodzin Jana Glinki Archiwum Państwowe w Białymstoku pragnie przybliżyć Państwu postać tego wielkiego uczonego i zaprezentować cząstkę jego dorobku.

Miejsce: Archiwum Państwowe w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 4

Relacja i wystawa

Ukazała się publikacja pt. W drodze do demokracji.
Białostocczyzna w latach 1988 – 1990

Publikacja prezentuje wydarzenia rozgrywające się na Białostocczyźnie w latach 1988-1990. Rozpoczynają się one w chwili kolejnego protestu społecznego, którego elementem był strajk w „Fabryce Przyrządów i Uchwytów” w Białymstoku, w sierpniu 1988 r., momentem końcowym zaś były pierwsze powszechne i wolne wybory prezydenckie w listopadzie i grudniu 1990 r., które wygrał Lech Wałęsa.

Książka ta ma charakter faktograficzno – chronologiczny i składa się w zasadzie z dwóch części. Pierwsza z nich jest próbą zarysowania przebiegu i charakteru zachodzących wówczas wydarzeń, dokonania ich oceny.

Publikację tę uzupełnia znajdujący się w niej i będący jej częścią wybór źródeł, zawierający dokumenty wytworzone zarówno przez struktury partyjne, jak i aparat bezpieczeństwa. Pokazują one zarówno sposób ich myślenia i działania, jak też rzeczywiste cele, które chciały one osiągnąć. Dzięki nim możemy przekonać się, na ile szczere były m. in. składane w tym okresie przez władze komunistyczne deklaracje o chęci porozumienia ze społeczeństwem i reformy ustroju politycznego. Pokazują też zachowanie się wiernych wykonawców jej poleceń, jakimi byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Uzupełnieniem przygotowanej monografii jest zbiór źródeł ikonograficznych, dotyczących opisywanych wydarzeń. Znalazły się w nim materiały dotyczące całego opisywanego okresu, wytworzone zarówno przez opozycję, jak i istniejącą wówczas władzę komunistyczną.

Zapraszamy do działu pobierania plików, gdzie udostępniamy treść publikacji i zestaw ilustracji.

W związku z kolejną, 20. rocznicą wyborów kontraktowych
Archiwum Państwowe w Białymstoku zaprasza na wystawę multimedialną.

W Archiwum Państwowym w Białymstoku zachowały się dokumenty obrazujące tamte wydarzenia. Zgrupowane są w zespołach Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku, Komitetu Miejskiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Białymstoku. Brakuje natomiast dokumentów wytworzonych przez Komitet Obywatelski Ziemi Białostockiej, czy też podziemną „Solidarność". Na wystawie internetowej prezentujemy ponad 200 dokumentów z wymienionych powyżej zespołów archiwalnych obrazujących wydarzenia roku 1989 r. Więcej informacji i galeria >>

30 stycznia 2009 r. w gmachu Archiwum Państwowego w Białymstoku otwarta została wystawa poświęcona 260. rocznicy ponowienia praw miejskich Białegostoku.

Publikujemy również katalog wystawy [PDF].

Wystawa poprzez pryzmat dokumentów ukazuje dzieje miasta Białegostoku. Obejmuje swym zasięgiem czasy przed nadaniem miastu praw magdeburskich w 1749 r. oraz późniejsze do momentu przekazania obwodu białostockiego w ręce cara
Aleksandra I. Obiekty eksponowane na wystawie zostały umieszczone na banerach, które można oglądać przed budynkiem Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Wystawa została współorganizowana i dofinansowana przez Prezydenta Miasta Białegostoku, który objął też honorowy patronat nad wystawą. Więcej informacji

Ukazała się drukiem publikacja pt. Zaginieni 1939 – 1945.
Postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, tom – powiat łomżyński

Archiwum Państwowe w Białymstoku i Towarzystwo Opieki nad Majdankiem wydały drukiem publikację
pt. Zaginieni 1939 – 1945. Postępowania o uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu, tom – powiat łomżyński
autorstwa Leszka Koconia – pracownika Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży.
Więcej informacji

Zmiany na Rynku Kościuszki

Od 10 listopada 2008 r. przed budynkiem Archiwum Państwowego w Białymstoku zaprezentowane zostało na banerach ponad 50 powiększonych fotografii przedstawiających fragment Rynku Kościuszki. Fotografie pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Białymstoku i Archiwum Państwowego w Białymstoku. Więcej informacji

Delimitacja polskiej granicy wschodniej 1944-1950

W Archiwum Państwowym prezentujemy nową wystawę poświęconą problematyce związanej z ustaleniem
po II wojnie światowej przebiegu granicy państwowej ze Związkiem Radzieckim.  19 kwietnia 1948 r. ustalony został ostateczny protokół przebiegu granicy państwowej między Polską a ZSRR. Wytyczenie granicy zostało przeprowadzone z pominięciem elementarnych zasad gospodarczych. Spowodowało oddzielenie niektórych użytków rolnych od siedlisk, a także w wielu przypadkach przedzielało siedliska. Więcej informacji

Ukazał się drukiem się Informator o zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Część główną stanowią dane aktualne na 30 czerwca 2007 r. W Informatorze o zasobie zawarte zostały dane o wszystkich zespołach i zbiorach archiwalnych, niezależnie od stopnia opracowania, znajdujących się w zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku. Zespoły archiwalne usystematyzowano w 14 grupach rzeczowych na podstawie klasyfikacji aktotwórców zastosowanej w bazie SEZAM, a ramach tych grup zastosowano układ alfabetyczny. W informatorze znalazły się informacje o zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku liczącego ponad 230 tysięcy jednostek archiwalnych.

Zapraszamy do działu pobierania plików, gdzie udostępniamy pełny tekst Informatora w postaci pliku PDF.

Mija kolejna, 40. rocznica Marca 1968. Zapraszamy na wystawę dokumentów KW PZPR
w Białymstoku przechowywanych w Archiwum Państwowym (od 22 I 2008r.)

Zapraszamy na kolejną wystawę w Archiwum Państwowym w Białymstoku.  Więcej informacji

Nowy cennik usług

Publikujemy nowy cennik naszych usług. W dziale pobierania plików dostępny jest też plik w formacie PDF.

Obraz powstania styczniowego w dokumentach przechowywanych
w Archiwum Państwowym w Białymstoku

Od 22 stycznia 2008 r. w Archiwum Państwowym w Białymstoku można obejrzeć wystawę dokumentów dotyczących powstania styczniowego. Więcej informacji

Z dziejów białostockiej "Solidarności" 1980 - 1989

Publikacja sfinansowana przez Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Pobieranie publikacji.

Wyzwolenie czy okupacja? Stosunek społeczności zamieszkujących pogranicze polsko-litewsko-białoruskie do zmieniających się w XX wieku systemow państwowych

Wydawnictwo z serii "Wspolne dziedzictwo ziem połnocno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej"

Pobieranie publikacji.

Wystawa archiwaliów rodzinno – majątkowych i kolekcji w zasobie
Archiwum Państwowego w Białymstoku

Od 30 maja 2007 r. w Archiwum Państwowym czynna jest kolejna wystawa. Zapraszamy! Więcej informacji

Na Fali Października 1956

Białostocczyzna w świetle dokumentów archiwalnych.
Wydawnictwo z serii "Źródła do dziejów Podlasia". Więcej informacji

Wystawa najcenniejszych dokumentów

Od 19 marca 2007 r. przed budynkiem Archiwum Państwowego w Białymstoku można obejrzeć kopie najcenniejszych dokumentów przechowywanych w naszym zasobie. Więcej informacji

Sumariusz dokumentów Kamery Wojny i Domen 1796 - 1807

Nowa publikacja wydana drukiem dzięki pomocy finansowej Prezydenta Miasta Białegostoku.
Spis wielu ciekawych i ważnych dokumentów do poznania dziejów Podlasia. Pobieranie publikacji.

Stan wojenny na Białostocczyźnie w świetle dokumentów PZPR

Chcąc zaprezentować pełniejszy obraz stanu wojennego na Białostocczyźnie prezentujemy ok. 200 dokumentów wytworzonych w trakcie działalności w województwie białostockim PZPR. Więcej informacji.

Katalog Tek Glinki

Dzięki życzliwości i wsparciu finansowemu Pana Ryszarda Tura – Prezydenta Miasta Białegostoku oraz dzięki życzliwości pracownic Wydziału Kultury UM w Białymstoku udostępniamy Katalog Tek Glinki. Więcej informacji.

INDEX

Program INDEX Pamięci Polaków Zamordowanych i Represjonowanych
przez Hitlerowców za Pomoc Żydom
Więcej informacji.

Dzieje Białegostoku w dokumentach archiwalnych

Wystawa Archiwum Państwowego w Białymstoku. Więcej informacji.

Obraz białostockiej „Solidarności” w dokumentach KW PZPR w latach 1980-1981 r.

Wystawa Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Zaraz po wojnie?

Wystawa Archiwum Państwowego w Białymstoku.

Stan wojenny na Białostocczyźnie

Protokoły z posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Białymstoku.  Więcej informacji.

W nowej sekcji "Usługi" umieściliśmy informację o ofercie przechowania dokumentacji

kompleksowe usługi porządkowania, ewidencji, przechowywania i niszczenia dokumentacji. Więcej informacji.

Wystawa pieczęci zgromadzonych w naszym zasobie

Zapraszamy na wystawę! Na internautów czeka wystawa wirtualna. Więcej informacji.

Katalog Wystawy

Katalog wydany z okazji wystawy pieczęci. Więcej informacji.

Promocja projektu "Miasta w dokumencie archiwalnym"

Zabłudów pierwszy z województwa podlaskiego wziął udział w projekcie. Więcej informacji.

Konferencja naukowa "Repatriacje i migracje ludności pogranicza w XX wieku. Stan badań oraz źródła do dziejów pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego"

23 - 24 października 2003 r. Więcej informacji.

Genealogia co to jest i do czego służy

Niewielkie wydawnictwo - dużo informacji. Więcej informacji.

Wykaz ulic Białegostoku w latach 1799 - 2000

Czyli historia białostockich ulic "w pigułce". Więcej informacji.

Dni otwarte pod hasłem: Poznaj historię rodziny i swojej "Małej Ojczyzny"

10 - 11 października 2003 r. Genealogia. Więcej informacji, relacja.

Spotkanie z delegacją archiwów białoruskich

Spotkanie odbyło się 20 marca 2003 r. w Archiwum Państwowym w Białymstoku.  Więcej informacji.

Archiwum w Białymstoku działa już od 50 lat!

Informacje o obchodach jubileuszu i wystawa.

Katalog wystawy z okazji 50-lecia Archiwum w Białymstoku

Do oglądania wystawy zapraszamy od 28 lutego 2003 r. Więcej informacji.

50 lat Archiwum Państwowego w Białymstoku

Czyli dzieje Archiwum na przestrzeni półwiecza - sporo informacji i zdjęcia. Więcej informacji.

Nowa wersja sekcji "Pobieranie plików".

Od 3 marca 2003 r. z naszego serwera można pobierać dokumenty w formacie PDF!

Wystawa map i planów zgromadzonych w naszych zasobach.

Do oglądania wystawy zapraszamy od 1 października 2002 r. Więcej informacji.

Konferencja "Pogranicze polsko - litewsko - białoruskie. Źródła historyczne, stan badań"

Konferencja odbyła się w dniach 26 - 27 września 2002 r. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Nowy cennik usług Archiwum

W sekcji "Pobieranie plików" dostępny jest również w formatach RTF i PDF.

Jerzy Szumski, Uwłaszczenie chłopów w północno - wschodniej części Królestwa Polskiego

W sekcji "Wydawnictwa" znajdują się informacje o nowej pozycji.

Kliknij, aby wejść

Polskie Stronnictwa Ludowe w wyborach do Sejmu Ustawodawczego

Zapraszamy na naszą pierwszą wirtualną wystawę - wystarczy kliknąć na obrazku po lewej lub tutaj!

Materiały dotyczące mordu w Jedwabnem

W marcu 2001 r. pan Leszek Kocoń - kierownik Archiwum Państwowego w Białymstoku Oddział w Łomży przeprowadził kwerendę w wyniku której odnalezione zostały materiały źródłowe dotyczące wydarzeń
w Jedwabnem 10 lipca 1941 r.

Kliknij, aby wejść

Jerzy Szumski, Mikrofilmy akt metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiakonatu białostockiego z lat 1808 - 1864

W sekcji "Wydawnictwa" można pobrać pełną treść naszego nowego informatora.

Wkrótce kolejne nowości na naszych stronach - zapraszamy!