260. rocznica ponowienia praw miejskich Białegostoku

  << wróć do poprzedniej strony

 wystawa >>      katalog wystawy [PDF]

30 stycznia 2009 r. w gmachu Archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4 otwarta została wystawa poświęcona 260. rocznicy ponowienia praw miejskich Białegostoku. Wystawa poprzez pryzmat dokumentów ukazuje dzieje miasta Białegostoku. Obejmuje swym zasięgiem czasy przed nadaniem miastu praw magdeburskich w 1749 r. oraz późniejsze do momentu przekazania obwodu białostockiego w ręce cara Aleksandra I. Obiekty eksponowane na wystawie zostały umieszczone na banerach, które można oglądać przed budynkiem Archiwum Państwowego w Białymstoku.

W 1580 r. do dóbr białostockich należało 70 osiadłych włók (1 włóka 16,5 ha) chłopskich i 4 włóki puste oraz dwa młyny na rzece Białymstoku. Owe określane jako puste 4 włóki nadał 4 grudnia 1581 r. plebanowi białostockiemu Piotr Wiesiołowski, na trzech z nich powstało w końcu XVII wieku miasto Białystok. W 1581 r. dobra białostockie obejmowały folwark i wieś Białystok, Starą Wieś (Starosielce), Zawady nad Supraślą, Miłasze (prawdopodobnie Usowicze nad Supraślą), Parszyce (Ogrodniczki Wysokostockie).

Braniccy herbu Gryf, wywodzili się z Branic położonych pod Krakowem. Ich związki z Podlasiem połączone zostały z osobą hetmana Stefana Czarnieckiego, któremu za rozliczne zasługi wojenne król Jan Kazimierz nadał na własność starostwo tykocińskie. Czarniecki przekazał je swojej córce Aleksandrze Katarzynie, małżonce Jana Klemensa Branickiego (dziadka hetmana wielkiego koronnego). Po śmierci Jana Klemensa w 1673 r. dobra podlaskie przeszły w ręce jego syna Stefana Mikołaja.

Właściciel dóbr białostockich Stefan Mikołaj Branicki wystarał się u króla Jana III Sobieskiego o przywilej nadający prawa miejskie magdeburskie. Zezwalał on też na akcję urbanizacyjną. Dokument do dnia dzisiejszego nie został odnaleziony. W rejestrze podatkowym pogłównego ziemi bielskiej, wpisanego do księgi grodzkiej z lat 1692-1712 znajduje się jedynie notatka proboszcza białostockiej parafii księdza Michała Głowińskiego: Rok 1692. Miasto Białystok. Za przywilejami na wolność do lat pewnych danymi rok pierwszy teraz się buduje. Dalej w rejestrze znalazł się mieszkańców Białegostoku zobowiązanych do płacenia podatku pogłównego.

Miasto Białystok zaczęło nabierać dla jego właściciela Stefana Mikołaja Branickiego jeszcze większego znaczenia z chwilą uzyskania w 1699 r. tytułu wojewody podlaskiego nadanego mu przez króla Augusta II.

Jan Klemens Branicki jedyny syn wojewody podlaskiego odziedziczył po ojcu znaczny majątek, w tym Białystok. Branicki był trzykrotnie żonaty, jego ostatnie małżeństwo z Izabelą Poniatowską, wojewodzianką mazowiecką, córką Stanisława i Konstancji z Czartoryskich było zawarte ze względów politycznych. Hetman wielki koronny i jego żona Izabela utrzymywali ogromny dwór. O pałac Branickich obijały się wszystkie ważniejsze wydarzenia w kraju, tu też biło jedno ze źródeł wartkiego potoku dziejów całego XVIII wieku. Za przyczyną hetmana król August II nadal Białemustokowi 7 stycznia 1723 r. przywilej na targi i jarmarki. Akt głosił, że targi miały odbywać się we czwartki, zaś jarmarki w drugą niedzielę po Wielkanocy oraz 29 czerwca, 15 sierpnia i 29 września.Jan Klemens borykał się miedzy innymi z problemem fatalnego stanu zabudowań w mieście. W związku z tym Branicki nałożył na marszałka dworu obowiązek sporządzenia „kartek”, na których miała być podana ilość drzewa potrzebna do reperacji domów. Gospodarze mieli zaś wyznaczony termin do połowy kwietnia na zgromadzenie odpowiedniej ilości materiału przed swymi domami. Uniwersał z 10 lutego 1742 r. miał być ogłoszony na targu. W 1746 r. Jan Klemens zwolnił na cztery lata poddanych włości białostockiej, sobolewskiej i dojlidzkiej od płacenia czynszu i wszystkich powinności z gruntów i łąk. W/w udogodnienie tyczyć się miało tych poddanych, którzy by zagospodarowywali zarośla. Wystawca dokumentu nadmienił też, że taki proceder uprawiany już był w innych jego dobrach: Pieczurkach, Dojnowie, Zagórkach i Sobolewie. Dokumentem, który regulował prawa i obowiązki miasta był Instruktarz Branickiego z 13 kwietnia 1745 r. Wydany był dla władz miejskich białostockich. Instruktarz tyczył się i moralności mieszczan zakazywał im bójek, zwad i obmowy.

Zwieńczeniem starań Jana Klemensa dla Białegostoku stało się nadanie praw miejskich magdeburskich 1 lutego 1749 r.

August Trzeci, z Bożej łaski król polski, wielki Książe Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Zmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflatski, Smoleński i Czernichowski, a dziedziczny Książe Saski i elektor.

Oznajmujemy niniejszym listem, przywilejem naszym, wszem wobec, każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy.

Ponieważ miasteczko Białystok nazywające się, w województwie Podlaskiem leżące, wielmożnego Jana Branickiego, wojewody Krakowskiego hetmana polnego koronnego, dziedziczne, będąc ludźmi słusznymi i do trzymania lepszego rządu sposobnymi osadzone, dotychczas bez przyzwoitego sobie miejskiego prawa znajduje się, a stąd usiłując do lepszej przyjść sytuacji, pod zaszczytem praw i prerogatyw pryncypalniejszych, tak w Koronie i w Wielkiem Xsięstwie Litewskiem, miast na prawie Teutonskiem, albo Maydeburskim zasiadłych.

Z czasem hetman wyznaczył dozorcę, który miał pilnować lepszego porządku w mieście został nim 31 maja 1768 r. Mateusz Brzozowski. Miał on nadzorować przestrzeganie przepisów, porządkowo - policyjnych i przeciwpożarowych, niepodporządkowanych mógł wtrącać do wieży. Z powodu różnicowania zajęć w mieście, oraz w miarę napływu majstrów Braniccy powoływali wciąż nowe cechy. 25 lutego 1769 r. podzielili rzemieślników na dwa cechy. Przywilej Jana Klemensa Branickiego i Izabeli z Poniatowskich Branickiej zaopatrzony został w obszerną ustawę cechową wzorowaną na ustawach cechowych miast królewskich.

Właściciele rezydencji dworskiej troszczyli się o miasto i jego mieszkańców. Zwłaszcza, jeśli chodziło o stronę medyczną. Jan Klemens ufundował szpital na 24 łóżka Doktor Michelis świadczył usługi nie tylko na rzecz pałacu, ale dla całego Białegostoku, niósł pomoc wszystkim ludziom nawet tym, którzy zamieszkiwali dalekie zakątki. Lekarskiemu pomocnikowi za sprawą dworu zakupiono konia, dzięki czemu mógł on łatwiej i szybciej dotrzeć do potrzebujących lekarskiej porady. Leki i wszystkie potrzebne do leczenia materiały dostarczane były na koszt Branickiej najczęściej z Warszawy.

Dzięki licznym fundacjom oraz przywilejom. Życie w Białymstoku toczyło się swoim własnym rytmem, chociaż Braniccy dbali o jego ład i porządek, to mieszczanie wybierali swój samorząd, a widomym śladem jego działalności są zachowane księgi miejskie. Najstarszym wpisem zawartym w zachowanych księgach, który potwierdza, że Białystok był już miastem jest ten z 1728. Tyczył się on sprzedaży placu, najistotniejszą informacją pozostał jednak fakt, że do transakcji doszło „przed naszym urzędem białostockim”.

9 października 1771 roku, zmarł 82 letni Jan Klemens Branicki. Zgodnie z ostatnią wolą hetmana Białystok wraz z pałacem i okolicznymi dobrami otrzymała Izabela z Poniatowskich Branicka w formie dożywocia.

Miasto Białystok w drugiej połowie XVIII wieku otoczone było parkanem wspartym na murowanych słupach oraz wałem, który miał pełnić funkcje obronne. Wejścia do niego strzegło sześć bram miejskich: Warszawska, Pieczurska, Bojarska, Wasilkowska, Choroska i Suraska. Białystok posiadał 40 ulic trzynaście z nich nie posiadało nazw, większość miała nazwy pochodzące od gościńców, do których prowadziły, np. Choroska, Suraska, Wasilkowska. Nazwy niektórych wywodziły się od miejsc, przy których się znajdowały i tak Podrzeczna, Zamkowa, Bojarska, Browarna.

W wyniku III rozbioru Polski Białystok znalazł się w rękach pruskich. W związku z tym w mieście ulokowano władze Nowych Prus Wschodnich, utworzono najważniejsze w państwie pruskim urzędy szczebla prowincyjnego Komisję Organizacyjną Kamery, którą później przekształcono w Kamerę Dzięki temu, że Białystok stał się stolicą departamentu miał większe szanse na rozwój, co zaowocowało wzrostem liczby ludności, powiększeniem rynku zbytu na towary, wzrostem zapotrzebowania na usługi, korzystną zmianą szlaków komunikacyjnych. Poczynania administracji pruskiej bacznie obserwowała Izabela Branicka dożywotnia właścicielka miasta, co rodziło liczne konflikty. W 1802 r. Białystok zmienił właściciela. Początkowo 1 marca Izabela z Poniatowskich Branicka zawarła z Nowowschodnią Pruską Wojenno-Ekonomiczną Kamerą kontrakt dzierżawy na sumę 412 tys. Do kolejnej umowy doszło w krótkim odstępie czasu. Jednak tym razem Białystok stał się przedmiotem sprzedaży. 1 kwietnia 1802 r. Kamera nabyła za bardzo niską cenę 217 970 talarów od Potockich spadkobierców po hetmanie Białystok oraz okoliczne folwarki.

Kamera zajmowała się m.in. wydawaniem w Białymstoku gazety. Intelliigentz Blatt (Gazeta Uwiadamiajaca) była periodykiem urzędowym wydawanym przez administrację pruską w latach 1798-1806. Do zadań gazety, którą wydawał każdy urząd kameralny w Prusach należało podawanie do wiadomości ludności informacji o przetargach o przyjezdnych oraz wyjeżdżających z departamentu, nowych zarządzeniach władz kameralnych, pracach z dziedziny administracyjno-sądowniczej, listów gończych. Gazeta wydawana był dwa razy w tygodniu.

Zorganizowany przez administrację pruską schemat administracyjny oraz organizacja powiatu przetrwały okres panowania pruskiego. W 1807 r. Komisja Rządząca Księstwa Warszawskiego wyznaczyła odpowiednie osoby, które miały zająć się organizacją departamentu białostockiego. Niestety na mocy traktatu tylżyckiego 7 lipca 1807 r. Obwód białostocki, przekazany został carowi Aleksandrowi I.

Ewa Zalewska


<< wróć do poprzedniej strony