Mikrofilmy

Pobieranie >>

Kapicjana 1519-1804

[pobierz spis (PDF)]

Kapicjana 1519-1804 (mikrofilmy zespołu archiwalnego Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego „Kapicjana” stanowiącego zasób Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie). Zawiera on wypisy z ksiąg ziemskich i grodzkich mazowieckich oraz podlaskich, w tym oblaty dokumentów książęcych i królewskich dla szlachty, duchowieństwa i miast, główny zrąb zbioru to sprawy majątkowe szlachty z XVI –XVII w.

Wojewódzkie Biuro do Spraw Finansowo - Rolnych w Białymstoku

[pobierz spis (PDF)]

Wojewódzkie Biuro do Spraw Finansowo- Rolnych w Białymstoku było regionalnym przedstawicielstwem Centralnego biura do Spraw Finansowo- Rolnych jako organu wykonawczego Centralnego Komitetu do Spraw Finansowo – Rolnych, działającego do 8 III 1932 r. przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform rolnych.

Biura wojewódzkie funkcjonowały od 1 IV 1932 r. Były one pod nadzorem razem z Wojewódzkimi Urzędami Rozjemczymi Centralnego Biura. Pełniły one ogólny nadzór nad akcją oddłużania rolnictwa. Podlegali mu Powiatowi Delegaci do Spraw Finansowo – Rolnych i Powiatowe Urzędy Rozjemcze. Działały one do wybuchu II wojny światowej.

Z biurami do spraw finansowo - rolnych ściśle współpracował Bank Akceptacyjny S.A. Utworzony w Warszawie 29 V 1933 r. Jego celem było współdziałanie z uporządkowaniem zadłużenia rolnictwa wobec instytucji kredytowych i niektórych przedsiębiorstw. Bank udzielał pomocy finansowej instytucjom wierzycielskim, które przeprowadziły konwersje i obniżyły oprocentowanie długów rolniczych.

Zmikrofilmowane akta znajdują się w Litewskim Centralnym Archiwum w Wilnie. Zostały one tam podzielone na trzy zespoły o numerach fondów 1207, 1270 i 1271.

Wykaz mikrofilmów Akt Stanu Cywilnego

[pobierz spis (PDF)]

Wykaz mikrofilmów Akt Stanu Cywilnego przechowywanych przez Archiwum Państwowe w Białymstoku.
Dokument nie uwzględnia mikrofilmów Parafii Rzymskokatolickich Archidiakonatu Białostockiego z lat
1808-1864, opracowanych w oddzielnym informatorze.

Mikrofilmy akt metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiakonatu białostockiego z lat 1808 - 1864

[pobierz informator (PDF)]

W zasobie Archiwum Państwowego w Białymstoku znajduje się zbiór mikrofilmów akt metrykalnych parafii rzymskokatolickich z obszaru archidiakonatu białostockiego z lat 1808-1864. Akta metrykalne - w ilości 212 jednostek archiwalnych - przechowywane sa w zasobie Litewskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Wilnie w zespole Konsystorza Wileńskiego Biskupstwa Rzymskokatolickiego (fond 604, inwentarze 58, 59, 89). Mikrofilmy tych akt sporządzone zostały w wyniku polsko-litewskiej umowy archiwalnej w latach 1995-1998.