Oferta dla syndyków

Archiwum Państwowe w Białymstoku działając na mocy art. 51a ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2002, Nr 171, poz.1396 z późniejszymi zmianami) rozszerzyło swoją dotychczasową działalność. W związku z nowelizacją wspomnianej ustawy od kwietnia 2003 roku Archiwa Państwowe mogą również przechowywać dokumentację o czasowym okresie przechowywania, w tym akta osobowo – płacowe.

-

Liczymy, że docenią Państwo fakt, iż działając w ramach struktury Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych mamy największe doświadczenie w dziedzinie przechowywania dokumentacji w regionie
(w 2003 roku obchodziliśmy jubileusz pięćdziesięciolecia działalności!). Ponadto możemy zagwarantować, że przekazana do naszego Archiwum dokumentacja będzie przechowywana przez ustawowy okres zgodnie z literą prawa (w warunkach spełniających wymagania dla akt kategorii A!).

Przez cały okres przechowywania przejęte dokumenty są w pełni dostępne, a korzystanie z nich jest bezpłatne. Wystawiamy również zaświadczenia, niezbędne w celu ustalenia wymiaru wynagrodzenia oraz okresu zatrudnienia. Pozwoli to uniknąć kłopotów związanych
z wystawianiem wszelkiego typu zaświadczeń oraz przetrzymywaniem dokumentacji. Oferujemy konkurencyjne ceny, z możliwością negocjacji. Do każdego z naszych klientów podchodzimy indywidualnie, dzięki temu każda ze stron jest w pełni usatysfakcjonowana.

Archiwum Państwowe w Białymstoku jako urząd wiary publicznej gwarantuje:

 • postępowanie z przekazaną dokumentacją według standardów przygotowanych dla akt kategorii A (wieczystego dziedzictwa narodowego);

 • pewne przechowywanie powierzonej dokumentacji zgodnie z literą prawa przez ustawowy czas, zgodnie z kategoriami akt;

 • brakowanie i niszczenie dokumentacji, której okres przechowywania upłynął;

 • umieszczenie w internetowej bazie danych informacji o miejscu przechowywania przekazanej dokumentacji;

 • odpowiednie warunki przechowywania dokumentacji i jej konserwację (warunki spełniające wymogi przechowywania dokumentacji wieczystej!);

 • zachowanie tajemnicy handlowej oraz przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych;

 • sprawne wydawanie kopii i odpisów z dokumentacji osobowej i płacowej byłym pracownikom dla potrzeb emerytalno - rentowych;

Osoba kontaktowa:

Bartłomiej Samarski – tel.: (85) 743 56 03, e-mail: bartlomiej.samarski@bialystok.ap.gov.pl;

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 lipca o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2002, Nr 171, poz. 1396 z późniejszymi zmianami);

 2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz.U.2005 r., Nr 28, poz. 240);

 3. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców. (Dz. U. 2005 r., Nr 32, poz. 284);

 4. Ustawa z dnia 18 grudnia 2002r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2002 r., Nr 241, poz.2074);

 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r., Nr 62, poz.286);

 6. Ustawa o Rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. 2002 r., Nr 76, poz. 694);