Nasze wystawy

80 lat „konstytucji notariatu polskiego” - wystawa multimedialna

27 października 2013 r. mija 80 lat od wydania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, Prawo o notariacie (Dz. U. RP 1933, nr 84, poz. 609). Zwanego często „konstytucją
notariatu polskiego”. Wprowadziło w życie pierwsze polskie Prawo o notariacie. Odegrało istotną
rolę w dalszym rozwoju instytucji, pozwoliło na zachowanie tradycji wolnego notariatu nawet
w niesprzyjającym okresie powojennym notariatu państwowego. Stanowiło widoczny dowód
skuteczności działań środowiska polskich notariuszy, ukoronowanie wysiłku poprzednich lat
i potwierdzenie dokonań stosunkowo nielicznej prawniczej grupy zawodowej. (...)

więcej informacji i wystawa >>

Wystawa pt. Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013

Chcąc przypomnieć wszystkich ludzi, którzy działali i działają w Białymstoku pełniąc różne funkcje we władzach Białegostoku, czy też pełniąc obowiązki prezydenta miasta, Archiwum Państwowe
w Białymstoku postanowiło zorganizować wystawę pt. Białostockie władze administracyjne w latach 1919-2013, która została otwarta 23 czerwca 2013 r. w siedzibie Archiwum Państwowego
w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4. Na wystawie pokazane zostały różnorodne dokumenty przedstawiające działalność białostockiego samorządu w latach 1919-1939, następnie podporządkowanie samorządu władzom państwowym w latach 1944-1990. Sporą część wystawy poświęciliśmy odrodzonemu samorządowi Białegostoku w latach 1990-2013. Został też wydrukowany katalog wystawy, gdzie zawarliśmy życiorysy prezydentów Białegostoku oraz składy osobowe Rad Miejskich (1919-1939 i 1990-2013) i Miejskich Rad Narodowych (1944-1990).

zdjęcia i skany z wystawy (plik w formacie PDF) >>

Zapraszamy na wystawę multimedialną dotyczącą powstania w getcie białostockim

Wraz z pojawieniem się w czerwcu 1941 roku na Białostocczyźnie oddziałów niemieckich, rozpoczął się tragiczny rozdział w dziejach lokalnej społeczności żydowskiej. Tylko w chwili wkraczania wojsk do Białegostoku (tj. 27.VI.1941 r.) wymordowanych zostało ok. 2 tys.
Żydów – większość spłonęła żywcem w Głównej Synagodze przy ul. Suraskiej, reszty zniszczenia dopełniły rozstrzelania. Dziś na zapleczu ul. Suraskiej, w miejscu gdzie dawniej stała synagoga, dla upamiętnienia opisywanych wydarzeń, znajduje się konstrukcja symbolizująca zniszczoną kopułę świątyni. (...)

więcej informacji i wystawa >>

24 czerwca 2012 r. w ramach Dni miasta Białegostoku w siedzibie Archiwum Państwowego w Białymstoku przy Rynku Kościuszki 4 odbyło się otwarcie wystawy pt. Dzieje herbu Białegostoku przygotowanej przez Arkadiusza Gawrońskiego – pracownika APB. Archiwum przygotowało banerową wystawę umieszczoną przed budynkiem Archiwum, na której pokazaliśmy ewolucję herbu Białegostoku na przestrzeni dziejów. Reprodukcje cyfrowe pieczęci, grafik, rysunków herbu znajdują się w zbiorach Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Państwowego w Białymstoku, publikacjach, okolicznościowej monecie, na budynku Pałacu Branickich, czy też na fotelu papieskim z 1991 r.

Ciekawostką było pokazanie najstarszego herbu Białegostoku (odcisk pieczęci z wizerunkiem jelenia), który jest przechowywany w Aktach rodzinno majątkowych w Archiwum akt Dawnych w Warszawie. Herb ten był pokazany po raz pierwszy mieszkańcom Białegostoku. Archiwum wydrukowało także folder do wystawy autorstwa Arkadiusza Gawrońskiego.

Na otwarcie wystawy przybyło kilkadziesiąt osób. Dalsze kilkaset obejrzało wystawę banerową, gdyż w tym czasie odbywały się inne imprezy plenerowe (m. in. pokaz tańca dworskiego, prezentowały się bractwa rycerskie).

Wystawa i towarzyszący jej katalog zostały sfinansowane przez prezydenta Białegostoku.

3 maja 2012 r. mija kolejna 221. rocznica uchwalenia Konstytucja, która regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Była też pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przez sejm. Miała na celu reformę systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa. Konstytucja znosiła liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w tym czasie Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych. Sejm grodzieński uchylił wszystkie ustanowione na Sejmie Czteroletnim akty prawne.

Archiwum Państwowe w Białymstoku postanowiło przypomnieć tamte wydarzenia poprzez zorganizowanie wystawy dokumentów obrazujących tamte ważne w historii Polski wydarzenia. Nie posiadając w swoim zasobie archiwaliów z XVII wieku, nawiązaliśmy współpracę z Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie i uzyskaliśmy ich kopie cyfrowe. Na banerach, które wyeksponujemy przy budynku Archiwum przy Rynku Kościuszki 4, pojawi się kilkadziesiąt reprodukcji bardzo ciekawych i cennych dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje reprodukcja księgi, w której spisana została Konstytucja 3 Maja 1791 r. Kopia cyfrowa księgi będzie po raz pierwszy eksponowana w Białymstoku. Zamieścimy także historię i kulisy tworzenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Wystawa powstała dzięki wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta Białegostoku. Wystawę będzie można oglądać już 30 kwietnia 2012 r. od godziny 11. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy na Rynek Kościuszki 4.

Marek Kietliński

Na wystawie Białostockie Ślady stanu wojennego prezentujemy 15 miejsc w Białymstoku związanych ze stanem wojennym. Wystawę adresujemy do mieszkańców Białegostoku, z których wielu pamięta tamte grudniowe wydarzenia. Zależy nam, aby stan wojenny naświetlić przede wszystkim białostockiej młodzieży szkolnej i akademickiej.

Mamy nadzieję, że realizowana przez nas inicjatywa przyczyni się w dłuższej perspektywie nie tylko do uzupełnienia wiedzy na temat dziejów stanu wojennego w Białymstoku, ale także wpłynie pozytywnie na zainteresowanie lokalną historią. Sądzimy, iż warto byłoby oznaczyć miejsca związane z działalnością białostockiej „Solidarności”. Powstałby w ten sposób Białymstoku szlak dziedzictwa „Solidarności”. Niech miejsca upamiętniające tamte wydarzenia kojarzą się mieszkańcom Białegostoku z batalią o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej.

Wyrazy podziękowania składamy Zarządowi Regionu Podlaskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Białymstoku za wsparcie finansowe wystawy.

Miejsce: Archiwum Państwowe w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 4

Publikujemy również ulotkę w formacie PDF: [pobierz ulotkę]

W dniu 21 czerwca 2011 r. została otwarta wystawa pt. Białystok oczami kartografa. Założeniem wystawy jest prezentacja rozwoju przestrzennego miasta i jego korespondencja z najbliższą okolicą. W ramach ekspozycji zaprezentowanych zostanie 29 map i planów Białegostoku i okolic z lat 1770–1959. W oczach kartografa chcielibyśmy przejrzeć czasy świetności, znaczenia, dynamicznego rozwoju, zmian i przeobrażeń dawnego miasta
w miasto współczesne.
| zakończona

Miejsce: Archiwum Państwowe w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 4

Publikujemy również katalog wystawy (plik PDF): [pobierz katalog]

Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży zaprasza na otwarcie wystawy plenerowej „Łomża w dokumencie archiwalnym” - dnia 14 czerwca 2011 roku
o godz. 1200 na Starym Rynku w Łomży.

Wystawa została przygotowana z okazji 593 rocznicy otrzymania przez Łomżę praw miejskich, a honorowy patronat nad wystawą objął Prezydent Miasta Łomży -
Mieczysław Leon Czerniawski.
Współorganizatorem jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Ziemia Łomżyńska”.

Opracowany przez pracowników Oddziału w Łomży - Danutę Bzurę i Michała Kaczyńskiego katalog wystawy, sfinansowany został przez Prezydenta Miasta Łomża. Wsparcia finansowego udzielił Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie, w formie wielko formatowych wydruków, 120 dokumentów obrazujących dzieje Łomży od początków XV wieku (z tego okresu pochodzą najwcześniejsze źródła pisane dot. miasta) aż do II wojny światowej. Najstarsze dokumenty pochodzą z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Historia XIX-wiecznej
i P połowy XX wieku Łomży pokazana została głównie w oparciu o dokumenty
zgromadzone w łomżyńskim archiwum.
| zakończona

30 VII 1920 r. Tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ogłosił w Białymstoku Manifest do polskiego ludu roboczego miast i wsi, który m.in. zapowiadał utworzenie Polskiej Republiki Rad, nacjonalizację ziemi, oddzielenie Kościoła od państwa oraz wzywał masy robotnicze do przepędzenia kapitalistów i obszarników, zajmowania fabryk i ziemi oraz tworzenia komitetów rewolucyjnych jako organów nowej władzy. [...]

Na wystawie internetowej prezentujemy ponad 200 dokumentów obrazujących tamte wydarzenia. Znajdują się one w zespołach archiwalnych Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na mikrofilmach zespołu Polskiego Komitetu Rewolucyjnego Polskiego. Archiwalia uzupełnił tekst zaczerpnięty z publikacji Białystok Ilustrowany, zeszyt pamiątkowy zredagowany przez Antoniego Lubkiewicza w 1921 r.

| zakończona | więcej informacji i wystawa >>

Jan Glinka (1890 - 1963) był jednym z najwybitniejszych badaczy dziejów miasta i regionu białostockiego. W ciągu ponad trzydziestoletniej pracy badawczej pozostawił po sobie
ponad 500 tek z różnorodnym materiałem źródłowym, pośród którego można odnaleźć,
m.in. odpisy z dokumentów zniszczonych podczas ostatniej wojny, unikalne zdjęcia, materiały ikonograficzne oraz relacje ustne. Gromadzona przez lata dokumentacja miała mu posłużyć do napisania wielkiej monografii Białegostoku i do dzisiaj jest szeroko wykorzystywana w badaniach naukowych. W 120-tą rocznicę urodzin Jana Glinki Archiwum Państwowe w Białymstoku pragnie przybliżyć Państwu postać tego wielkiego uczonego
i zaprezentować cząstkę jego dorobku.

| zakończona | relacja i wystawa >>

30 stycznia 2009 r. w gmachu Archiwum Państwowego otwarta została wystawa poświęcona 260. rocznicy ponowienia praw miejskich Białegostoku. Wystawa poprzez pryzmat dokumentów ukazuje dzieje miasta Białegostoku. Obejmuje swym zasięgiem czasy przed nadaniem miastu praw magdeburskich w 1749 r. oraz późniejsze do momentu przekazania obwodu białostockiego w ręce cara Aleksandra I. | zakończona

19 kwietnia 1948 r. ustalony został ostateczny protokół przebiegu granicy państwowej między Polską a ZSRR. Wytyczenie granicy zostało przeprowadzone z pominięciem elementarnych zasad gospodarczych [...] Zapraszamy na nową wystawę.  | zakończona

Mija kolejna, 40. rocznica Marca 1968. Zapraszamy na wystawę dokumentów KW PZPR
w Białymstoku przechowywanych w Archiwum Państwowym (od 22 I 2008r.)
 | zakończona

Obraz powstania styczniowego w dokumentach przechowywanych
w Archiwum Państwowym w Białymstoku
(od 22 I 2008r.)
 
 | zakończona

Archiwalia rodzinno – majątkowe i kolekcje w zasobie... (od 30 V 2007r.)  | zakończona

Wystawa najcenniejszych dokumentów (od 19 III 2007 r.)  | zakończona

Stan  wojenny na Białostocczyźnie w świetle dokumentów PZPR  | zakończona

Dzieje Białegostoku w dokumentach archiwalnych  | zakończona

Obraz białostockiej „Solidarności” w dokumentach KW PZPR 1980-1981 r.  | zakończona

Stan wojenny na Białostocczyźnie | zakończona

Zaraz po wojnie? Wystawa Archiwum Państwowego w Białymstoku  | zakończona

Wystawa pieczęci zgromadzonych w Archiwum Państawowym w Białymstoku   | zakończona

Jubileuszowa wystawa - 50 lat Archiwum w Białymstoku!   | zakończona

Mapy i plany zgromadzone w naszych zasobach    | zakończona

Kliknij, aby wejść

Polskie Stronnictwa Ludowe w wyborach do Sejmu Ustawodawczego    | zakończona

Wkrótce kolejne wystawy - zapraszamy!